Doorsnede-animatie

Op de pagina FUNCTIONEREN kan voor elke situatie de animatie van de doorsnede worden gekozen door een staaf van de waterbalans van een variant of een bui aan te klikken. Voor deze uitleg gebruiken we het project VB_DEMO.

Keuze DOORSNEDE (variant 1)

Voor de keuze voor de doorsnede-animatie van variant 1 klikt u 1 van 2 (waterbalans)staven aan in de rode cirkel. De pop-up pagina die verschijnt toont een doorsnede van het perceel.

Het bijzondere van deze doorsnede is dat deze niet perse een rechte lijn volgt maar dat deze loopt via ALLE onderdelen van het perceel en het aangrenzende openbare gebied. De naam van de verschillende onderdelen van het perceel staat in de legenda-balk onder de figuur (boven de tijdbalk).

Meer uitleg van de opbouw van de DOORSNEDE is beschikbaar via deze link.

Doorsnede-animatie, bui 90 mm, variant 2

In deze doorsnede-animatie zien we het verloop van de waterstanden in de tijd. De tijdbalk loopt onderin het beeld de animatie en kan op elk tijdstip worden stilgezet. In deze animatie zijn 3 ondergrondse voorzieningen opgenomen: infiltratievoorziening, benuttingsinstallatie en het riool in de straat.
De blauwe lijnen met afvoerpijlen geven aan naar welke voorziening het water van de daken wordt afgevoerd. De blauwe afvoer van de benuttingstank loopt naar het toilet in de woning, zolang er water beschikbaar is in de tank.
De rode lijnen met pijlen geven aan welke overlopen werken en welke uitwisseling er plaats vindt tussen aangrenzende oppervlakken.

Overloopleiding
De dikke zwarte lijn in de figuur is de overloopleiding tussen het terras achter de woning en de straat.
Het instroomniveau van de overloopleiding ligt hier 50 mm boven het niveau van het terras. Het gevolg hiervan is dat vooral de kleinere buien niet overlopen naar de straat, waardoor er op jaarbasis veel meer water zal infiltreren in de ondergrond. Verreweg het grootste deel van het jaarlijkse neerslagvolume wordt op die manier niet afgevoerd via de straat, door het riool naar de RWZI.

Doorsnede animatie, bui = 90 mm, variant 1

Deze animatie is dezelfde situatie als hierboven bij variant 1, behalve dat de ondergrond veel minder doorlatend is. De lediging door infiltratie in de voorziening en de tuin extra verloopt daardoor aanzienlijk trager.

Groene en rode zone (bovengronds)
Bovengronds zijn twee gekleurde zones aangeven: een groene zone onder en een rode zone boven het drempelniveau van de woning. Zolang de waterstanden in de groene zone blijven spreken we van water op straat, een ondergelopen tuin maar geen water in de woning. Vanaf het moment dat de waterstand doorstijgt tot in de rode zone, boven het drempelniveau van de woning, spreken we van wateroverlast.

Bediening animatie
In de software kan deze animatie geschakeld worden met de volgende short keys:

      • [TAB] zet de animatie op het tijdstip van 60 minuten, dat is op het moment van de maximale waterstanden, juist aan het einde van de bui;
      • [ESC] zet de animatie op het begintijdstip van 0 minuten;
      • [SPATIEBALK] zet de animatie AAN/UIT.

In het tijdveld rechts van de tijdbalk kan elk tijdstip in minuten worden ingevuld.

Export animatie GIF
Via de knop rechtsboven op de topbalk van de animatie pagina is het mogelijk deze animatie te exporteren naar een GIF bestand. Met de volgende parameters kan deze export worden ingesteld.

Het bestand van de animatie wordt standaard opgeslagen in uw projectenmap onder de submap \projectmap\animaties.

zie ook: waterbalans-animatie

Laatste wijziging 2019-12-02