Voorzieningen

Deze webpagina beschrijft de schematisering en het principe functioneren van de voorzieningen in de PerceelTool. Een bijzondere voorziening is het benutten van regenwater waarbij het gaat om de optimale combinatie van inhoud van de voorraadtank, de grootte van het aangesloten dakoppervlak en het gemiddelde waterverbruik.

Infiltreren ondergrondse voorziening

Een infiltratievoorziening bestaan ook uit 2 lagen: de elementen van de voorziening en het omliggende cunet. De voorziening wordt gevoed door een afvoer vanaf een dak of een verhard oppervlak. Een infiltratievoorziening heeft een overloop naar het oppervlak. Als de voorziening vol is dan wordt de afvoer van het verhard oppervlak geknepen en de overtollige afvoer vanaf het dak wordt doorgegeven via de overloop naar bijvoorbeeld de tuin.
Voor de werking van de voorziening is verondersteld dat de bodem is dichtgeslibd en alleen de wanden kunnen infiltreren naar het cunet. Het cunet rondom de voorziening kan via zowel de wanden als de bodem infiltreren naar de ondergrond.

Benutten regenwater

Een benuttingsvoorziening is een tank met een inhoud die vooral wordt gevoed van dakoppervlak, omdat het oppervlak van daken als relatief schoon wordt verondersteld. Een benuttingsvoorziening wordt geledigd door de watervraag in de woning. Het regenwater kan bijvoorbeeld worden benut voor toiletspoeling of wasmachines. Een benuttingsvoorziening kan ook vol raken en moet daarom een overloop hebben naar de tuin, naar een infiltratievoorziening of naar de riolering.

Riolering

De riolering is geschematiseerd als bak met berging, afvoer (lediging) naar een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en een overloop naar oppervlaktewater. De berging en afvoer zijn vaak standaarden voor een gemengd, gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsel. De overloopcapaciteit van een rioolstelsel is normaal gemiddeld 60 l/s/ha. In de PerceelTool kan deze capaciteit worden gevarieerd tussen laag, normaal, hoog, Xhoog en XXhoog.

In de PerceelTool wordt de riolering gevoed via de straat. De afvoer van de straat naar het riool houdt rekening met de beschikbare berging in het rioolstelsel in combinatie met de overloopcapaciteit. Als de afvoer van de straat naar het riool wordt belemmerd dan bouwt zich ‘water op straat’  en eventueel overlast op. De straat kan ook uitwisselen met zijn omgeving, bijvoorbeeld met het openbare groen of de voortuin en oprit van een woning.

(Nood)overloopleiding, tussen particulier en openbaar terrein

De (nood)overloopleiding tussen het particulier terrein achter de woning en het openbare terrein heeft als functie om het waterpeil in tuin onder controle te houden. Bij de overloopleiding geven we het instroompeil bij het terras en de leidingdiameter op. Het uitstroompeil van de leiding ligt op straatpeil. Om de waterberging in de tuin te benutten is het mogelijk om het instroompeil hoger te leggen dat het peil van het terras en de tuin.
De (nood)overloopleiding kan ook andersom werken als de tuin lager ligt dan de straat. Om dit te voorkomen kan een terugslagklep worden toegepast.

Links naar schematisering onderdelen:

Laatste wijziging 2019-07-24