Privacy verklaring

Versie 1.0, datum laatst geactualiseerd 10-05-2019

Bij de registratie als gebruiker van de PerceelTool-software worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting RIONED hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Stichting RIONED is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Stichting RIONED spant zich in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting RIONED houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens
Door het gebruik van de PerceelTool-software laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u en via de software worden opgegeven. Hoewel u onze software ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Registratie gebruiker en gebruik software
Bij het activeren van de PerceelTool software registreren we het E-mailadres van u als gebruiker, een ID van uw gebruikersomgeving, de datum van registratie en het versienummer van de software. Het versienummer van de software wordt geactualiseerd bij nieuwe updates. Voor de analyse van het gebruik van de software registreren we de datum per sessie, het aantal uitgevoerde simulaties en de cijfers en letters van de postcode van uw project.

Wij sturen gebruikers periodiek berichten om te informeren over de ontwikkeling van de software, uitwerking van voorbeelden, eventuele updates, cursussen en gebruikersbijeenkomsten. In onze mailberichten bieden we de gebruiker de mogelijkheid om het account in de database te deactiveren of de zending van mailberichten te stoppen.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

   • Wij bewaren alleen uw mailadres als gebruikersaccount in gecodeerde vorm in de Cloud op een Europese Microsoft Azure server.
   • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
   • Toegang tot de database met persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
   • Alleen een selecte groep van geautoriseerde gebruikers heeft toegang tot de persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Na een wijziging van de privacyverklaring zal bij het eerste gebruik van de software opnieuw om uw akkoord worden gevraagd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@perceeltool.nl.

Inhoud opgesteld door bureau Stichting RIONED

Laatste wijziging 2019-09-06