Niet-afwentelen

Dit voorbeeld toont de mate van afwenteling van particulier naar openbaar terrein van een aantal soorten maatregelen:

   • ondergrondse infiltratie;
   • laagteberging tuin;
   • benutten regenwater;
   • groenblauw dak.

Project (diversen)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor deze voorbeelden is de bekende indeling van het perceel waaraan een overloopleiding is toegevoegd en de grondsoort is aangepast van klei naar zand. De daken aan de achterzijde van de woning zijn afgekoppeld naar het terras. Het instroomniveau van de overloopleiding (zonder terugslagklep)  is 50 mm hoger gelegd dan het niveau van het terras, om meer water vast te houden in de tuin en om minder snel water vanaf de straat naar het terras te laten stromen.

De mate van het afwentelen van regenwater van particulier naar openbaar terrein kan sterk verschillen tussen kortdurende extreme buien en verloop van een neerslagreeks over de periode van bijvoorbeeld een jaar. Daarom kijken we naar beide soorten resultaten.

Ondergrondse infiltratie…………………………………………
Voor de inhoud van de voorziening is uitgegaan van: 0, 1, 3, 6 en 10 m3. De daken achter de woning en het terras zijn aangesloten op de ondergrondse infiltratievoorziening, die een overloop heeft naar de tuin. Voorbeeld project: VB_INFILTRATIE_AFW

Bui 90 mm in een uur

De resultaten laten zien dat infiltratievoorzieningen in zandgrond effectief zijn in het voorkomen van overlast bij een bui van 90 mm in een uur. Een grotere infiltratievoorziening zorgt voor een kleinere  afwenteling van het particuliere terrein naar het openbare terrein.

Bui 150 mm in een uur

Bij de grootste infiltratievoorziening van 10 m3 kan een bui van 120 mm in een uur verwerken, net geen 150 mm in een uur.

Waterbalans infiltratievoorziening: neerslagreeks 1969

Het effect van een grotere infiltratievoorziening is niet af te lezen uit de resultaten van een neerslagreekssimulatie. De hoeveelheid water die via het rioolstelsel wordt afgevoerd naar de RWZI is gelijk voor alle situaties. Het rioolstelsel raakt in dat jaar niet overbelast en er loopt dus geen water over naar het oppervlaktewater.

Opmerkelijk
Het feit dat de waterbalans van het perceel voor alle varianten van de infiltratie identiek is vraagt om een verklaring. We nodigen gebruikers van de PerceelTool uit om een verklaring te geven. Bestudering van de resultaten in de doorsnede-animatie gaven mij het antwoord. Stuur een mail naar info@perceeltool.nl.

Laagteberging tuin …………………………………………
Voor de laagte in tuin extra is uitgegaan van: 0, 100, 200, 300 en 400 mm. De daken achter de woning zijn aangesloten op het terras. Voorbeeld project: VB_LAAGTEBERGING_AFW.

Laagteberging 200 mm, 90 mm in een uur

Het verloop van de waterstanden in de perceel-doorsnede bij een bui van 90 mm in een uur is weergegeven in de doorsnede-animatie. Bij deze bui wordt het overlastniveau overschreden, kortstondig omdat het water snel kan afvoeren via het rioolstelsel en de infiltratie in de goed doorlatende zandondergrond.

Waterbalans particulier terrein: bui 90 mm in een uur

Naarmate de laagteberging toeneemt wordt er meer regenwater op het particuliere terrein verwerkt. Na 6 uur wordt er nog wel water bovengronds geborgen omdat de laagteberging nog niet leeg is. Op dat moment kunnen we de bovengronds geborgen en geïnfiltreerde hoeveelheid water optellen en vergelijken met de hoeveelheid neerslag die op het particuliere terrein is gevallen.

Bij variant 3 (laagteberging 400 mm in tuin extra) wordt circa 80% van de neerslag op eigen terrein verwerkt, grotendeels in de tuin achter de woning. Het dak voor van de woning voert af naar het rioolstelsel. Voor de woning ligt ook nog een tuin voor die kan infiltreren maar ook overlopen naar de straat. Om dat overlopen te voorkomen zou de voortuin ook lager dan de straat aangelegd kunnen worden.

Benutten regenwater…………………………………………….
Bij het benutten van regenwater hebben we gekeken naar tanks met een inhoud van 1, 3, 5 en 8 m3, met een uitgangssituaties zonder benuttingstank en met een klei-ondergrond.

Waterbalans particulier terrein: bui 90 mm in een uur.

Een grotere benuttingstank (1 – 8 m3) betekent ook minder afwenteling van regenwater van particulier naar openbaar terrein. De balans van de uitgangssituatie laat zien dat vrijwel al het water van het perceel wordt afgewenteld naar het openbare gebied omdat er vrijwel geen water kan infiltreren in de ondergrond.

Waterbalans: bui 90 mm in een uur.

De waterbalans animatie van het perceel laat zien dat het water bij kleinere tanks vooral overloopt via het rioolstelsel naar het oppervlaktewater. Bij de grootste tank van 8 m3 is de regenwateroverlast minimaal, maar dan moet de tank leeg zijn voordat de bui begint.

Blauwgroen dak…………………………………………..
Voor de drainagelaag is gerekend met een berging van 40 mm, een afvoeropening van 40*40 mm en een normale afvoervertraging. Voor de substraatlaag is voor de maatregel(varianten) uitgegaan van een laagdikte van 40, 80, 150 en 500 mm. Dit komt neer een netto waterberging van 12, 24, 40 en 125 mm op het dak.

Waterbalans particulier terrein: bui 90 mm in een uur

Analoog aan de werking van een benuttingstank leidt een grotere (substraat)berging tot minder afwenteling van regenwater van het particuliere naar openbare terrein. Met een extremere bui wordt dat effect groter.

Waterbalans perceel: bui 90 mm in een uur

De waterbalans van het perceel laat zien dat de grootste hoeveelheid regenwater overloopt via het rioolstelsel naar het oppervlaktewater.

Laatste wijziging 2020-01-19