Rapport

In de rapportage van een PerceelTool project zijn gegevens en resultaten van simulaties op hoofdlijnen samengevat. Voor de resultaten zijn de accenten gelegd op:

   • bescherming tegen wateroverlast, de waking, het niveau van de maximale waterstand beneden het referentie-peil;
   • uitwisseling van regenwater tussen particulieren openbaar terrein;
   • de overloop van regenwater naar oppervlaktewater;
   • afvoer naar de RWZI (rioolwaterzuiveringsinrichting);
   • effectiviteit van de benuttingsvoorziening.

Excel-export functie
De gegevens en resultaten van een project kunnen als geheel worden geëxporteerd naar een Excel-bestand. Via die route kunt u de resultaten presenteren in zelf gekozen uitwerking van tabellen en figuren om deze in uw rapportage op te nemen.
De [EXPORTEER] knop is opgenomen in de topmenubalk van software, boven de hoofdmenubalk.

>>> welk tijdstip resultaten worden geëxporteerd van de gebeurtenissen ?

Administratie

De administratie geeft een overzicht van de basis kenmerken van het project.

Uitgangssituatie

De uitgangssituatie beschrijft alle gegevens van het perceel. Deze pagina is bedoeld om alle ingevoerde gegevens nog eens goed na te lopen.

Maatregelen

Bij maatregelen zijn de relevante gegevens compact weergegeven, ook om een goede controle te faciliteren.

Functioneren (resultaten set buien en neerslagreeks)

De resultaten van de simulaties beschrijven het functioneren van de verschillende situaties (uitgangssituatie, maatregelen en varianten) voor de gekozen neerslagreeks en de set (extreme) buien.

Neerslagreeks
Voor de neerslagreeks is de waterbalans van de combinatie van openbaar en particulier terrein in hoofdstromen berekend voor de verschillende situaties. Daarnaast is de afvoerfactor van particulier naar openbaar terrein berekend, die aangeeft met welk aandeel de neerslagbelasting van het openbaar terrein is veranderd.
Een factor 2,0 betekent dat de (neerslag)belastingneerslag van het openbare terrein is verdubbeld door afvoer vanaf het perceel, het particuliere terrein. Maatregelen op particulier terrein moeten in principe ervoor zorgen dat die afvoerfactor omlaag gaat. De afvoer naar de RWZI is daarbij ook een graadmeter.
Tenslotte is het aandeel van de watervraag berekend dat wordt gedekt door het benutten van regenwater.

Set buien
Voor de set buien is  berekend hoe groot de berekende wateroverlast is in mm boven het referentie-peil (drempel woning) en de berekende water op straat waking in mm beneden referentie-peil. De waking geeft aan hoeveel ruimte er nog is tussen maximale waterstand en het drempelpeil van de woning.

Ten opzichte van de uitgangssituatie is bovendien berekend met welke factor het infiltratievolume en de verdamping van de situaties met de maatregelen is veranderd.

LET OP
Voor de simulaties van de set buien is de weergave van resultaten in rapport tijdafhankelijk. Het zijn momentopnamen. De infiltratie en verdampingsfactoren zijn sterk afhankelijk van de simulatieduur.

Tijdstip t= 60 minuten

Het tijdstip t = 60 minuten geeft de maximale waterstanden, die van belang zijn voor het beoordelen van water op straat en wateroverlast.

Tijdstip t= 360 minuten

Het tijdstip einde simulatie geeft een betere indicatie van de resultaten voor de infiltratie en verdampingsfactoren. Bij de bui van 90 mm in een uur is bij maatregelen-variant 3 de infiltratiefactor gelijk aan 2,21 na 60 minuten en 1,87 na 360 minuten. Naarmate de simulatie langer duurt zal dit verschil steeds kleiner worden.
Na 360 minuten is nog niet al het water van de zwaardere buien geïnfiltreerd in de ondergrond.  In de analyse van een project zijn lange simulatie-duren minder praktisch. Na de definitieve uitwerking van een set maatregelen kunnen langere simulaties prima uitgevoerd worden.

Links naar help-onderwerpen:

Laatste wijziging 2019-09-07