Vergelijken situaties per bui/reeks

In de linker kolom van de pagina Functioneren in de PerceelTool software kunt u kiezen voor:

Deze pagina gaat in op de vergelijking van de resultaten voor de verschillende situaties en de keuze van een bui of reeks.

Vergelijken situaties, bui 90 mm in uur

In deze weergave zien we de resultaten van de simulatie met een bui van 90 mm in een uur op het tijdstip t= 60 minuten, voor de uitgangssituatie, maatregel en variant 1, 2 en 3. Op 60 minuten, aan het einde van de bui, zijn de waterstanden op een maximaal niveau. Water op straat en wateroverlast zijn weergeven boven de nullijn respectievelijk in de kleuren helder groen en rood. In alle situaties is sprake van water op straat, alleen in de uitgangssituatie en bij de maatregel met een infiltratievoorziening van 1 m3 wordt ook wateroverlast berekend. Wateroverlast betekent dat de waterstand tot boven het niveau van de drempel van de woning stijgt.

De staafgrafieken zijn gesplitst in het resultaat voor openbaar en particulier terrein. Onder de streep zien we op openbaar terrein de termen berging op het oppervlak en in de riolering (blauw), infiltratie in de ondergrond (licht groen) en het overlopen van de riolering (oranje) naar het oppervlaktewater. Voor particulier terrein zien we dezelfde termen, behalve de termen die betrekking hebben op de riolering. De berging zit op het particuliere terrein op de oppervlakken en in de infiltratievoorziening.

Doorsnede perceel, bui 90 mm in een uur op t = 60 minuten

In het langsprofiel van de uitgangssituatie op het tijdstip t = 60 minuten zien we ook dat de waterstanden (doorzichtig blauw) voorbij het groene niveau tot het voorbij het rode wateroverlast niveau stijgen. Deze weergave komt (in een apart scherm) naar voren als in het overzicht voor een situatie op de staafgrafiek wordt geklikt.

Vergelijken situaties, bui 120 mm in uur

Bij een stap naar een extremere bui (bijvoorbeeld door klimaatontwikkeling) zien we dat er ook wateroverlast optreedt bij de varianten 1 en 2 met een infiltratievoorziening van respectievelijk 2 en 5 m3. Het effect van die extra berging en de infiltratie op het particuliere terrein is duidelijk te zien in de ontwikkeling van de blauwe en licht groene staven.

Vergelijken situaties, bui 40 mm in uur

De bui van 40 mm in een uur, die zwaarder is dan de bui waarmee we traditioneel naar het functioneren van de riolering kijken, geeft maar weinig water op straat, geen wateroverlast. Hier zien we dat er weinig verschil is in de vulling van de berging en de infiltratie op particulier terrein, voor de varianten 1, 2 en 3.

Doorsnede perceel, bui 40 mm in een uur op t = 60 minuten.

Dit betekent (zeer waarschijnlijk) dat de infiltratievoorziening tijdens deze bui niet vol is geraakt, zoals in het langsprofiel is te zien. In dit langsprofiel zien we ook dat de tuin-extra lager ligt dan de tuin-achter. Dat betekent dat de waterlaag op de tuin-extra niet kan afstromen naar het terras en dus ook niet verwerkt kan worden via de infiltratievoorziening.

Vergelijken situaties, neerslagreeks De Bilt 1966  

De simulatie van de neerslagreeks is uitgevoerd voor het jaar 1966. Dit jaar wordt standaard gebruikt in de perceeltool. De verschillen in resultaten tussen de maatregelen(varianten) zijn minimaal.

Een duidelijk verschil is zichtbaar tussen de uitgangssituatie en de maatregelen. Met een minimale inhoud van een infiltratievoorziening van 1 m3 wordt er duidelijk minder water afgevoerd door de riolering naar de RWZI (rood). Dat infiltreert vooral via het particuliere terrein.
De overloop van de riolering werkt dan ook veel minder dan in de uitgangssituatie. In het jaar 1966 zit een langdurige bui waarin meer dan 60 mm neerslag is gevallen, bij die bui is het onvermijdelijk dat de overloop van de riolering gaat werken.

Op particulier terrein wordt het grootste deel van het regenwater verwerkt via verdamping of infiltratie. De inhoud van de infiltratievoorziening heeft nauwelijks effect op het totale volume dat via het perceel kan infiltreren. Meer inhoud in de infiltratievoorziening heeft op de langere termijn weinig effect maar bij de kortdurende extreme buien heeft meer inhoud duidelijk wel effect.

Particulier versus openbaar terrein
Bij de resultaten is het mogelijk om naast de combinatie ook onderscheid te maken in particulier en openbaar terrein (keuzeoptie bovenin de staafgrafiek). Hier bij wordt de waterbalans van het terrein vergeleken met de totale hoeveelheid neerslag die daarop is gevallen. Op die manier wordt duidelijk hoeveel water er is uitgewisseld.

Vergelijken situaties, 90 mm in uur, particulier terrein

Voor de bui van 90 mm in een uur zien we dat het particulier terrein in alle situaties water afvoert naar het (lager gelegen) openbare terrein. Die hoeveelheid water neemt sterk af naarmate de inhoud van de infiltratievoorziening groter is. Bij een voorziening van 10 m3 wordt vrijwel al het regenwater op het perceel verwerkt.

Vergelijken situaties, 90 mm in uur, openbaar terrein

Bij de waterbalans van het openbare terrein zien we het omgekeerde beeld. In de uitgangssituatie komt meer dan de helft van het regenwater vanaf het particuliere terrein.

Links naar functioneren:

Laatste wijziging 2020-01-19