Situatie

Voor de uitwerking van een aantal rekenvoorbeelden gaan we uit van de volgende voorbeeldsituatie als uitgangspunt voor de uitleg van de werking van een aantal  verschillende soorten maatregelen.

Project (VB_SITUATIE)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Administratie

Een woning in een rijtje met de volgende indeling: een tuin voor, een terras achter de woning met een bijgebouw, een tuin achter en een tuin extra. In de straat ligt een gemengd riool en langs de straat ligt een groenstrook.

Doorsnede

In deze doorsnede kunnen de bestemmingen van de afvoeren en overlopen(uitwisselingen) zichtbaar gemaakt worden. Deze relaties worden ingevuld op de pagina UITGANGSSITUATIE.
Het is belangrijk dat alle relaties zijn ingevuld. Deze figuur is een effectieve visuele controle mogelijk. De lengte, breedte en hoogtematen van het perceel worden ingevuld op de pagina INDELING.

Indeling

Het totaal oppervlak van het perceel bedraagt 156 m2. Dat is het particuliere deel. Het openbare deel van het oppervlak (straat+groenstrook) bedraagt 60 m2. Het afvoerend oppervlak op het riool bedraagt 105 m2 (straatoppervlak +daken woning). Dat oppervlak wordt gebruikt als referentieoppervlak om de overloopcapaciteit en de bergingscapaciteit te definiëren.

Uitgangssituatie

Het is een situatie op kleigrond en dat maakt het infiltreren in de ondergrond per definitie lastig. De daken van de woning zijn hellend en de doorlatendheid van het terras en de tuin zijn niet al te groot. Dit perceel heeft geen overloopleiding van het terras naar de straat (van particulier naar openbaar terrein).

Functioneren (waterbalans)

In deze weergave van de waterbalans is het functioneren van het perceel vergeleken voor 6 verschillende buien van 20, 40, 60, 90, 120 en 150 mm in een uur. Per bui is de waterbalans gesplitst in een openbaar en een particulier deel.

Via het openbare terrein kan het water afgevoerd worden door het rioolstelsel: de afvoer van het gemaal naar de RWZI en de overloop naar het oppervlaktewater. Via het particulier terrein wordt het water hoofdzakelijk afgevoerd via infiltratie.

Boven de horizontale lijn zijn de bovengrondse componenten van de waterbalans getekend, zoals de berging van water op straat en daarbovenop de berging van wateroverlast, als het waterpeil hoger staat dan het drempelpeil van de woning.

Functioneren (doorsnede), bui 60 mm in een uur

De animatie van de waterstanden doorsnede laat het functioneren van het perceel zien bij een bui van 60 mm in een uur. Gedurende de bui stijgende waterstanden rondom de woning gelijkmatig. De daken aan de voor- en achterzijde van de woning voeren het regenwater af naar het riool. De maximale waterstanden bovengronds bereiken een peil net boven de drempel van de woning, in de rode overlastzone.

Na de bui zakken de waterstanden aan de voorzijde van de woning snel omdat het rioolstelsel een relatief grote afvoercapaciteit heeft naar het oppervlaktewater. De waterstanden aan de achterzijde van de woning dalen veel trager omdat de opnamecapaciteit van de klei-ondergrond heel beperkt is.

Verder met de volgende voorbeelden:

Laatste wijziging 2020-01-19