Rekenvoorbeelden

In dit blok vindt u een aantal interessante rekenvoorbeelden waarmee de werking van de software en het functioneren van maatregelen wordt uitgelegd. De projectbestanden van deze rekenvoorbeelden kunt u downloaden van deze pagina (link).

Projecten (VB_PERCEELTOOL.ZIP)
De projecten die via deze pagina aan de orde komen als rekenvoorbeelden kunt u als VB_PERCEELTOOL.zip bestand downloaden en uitpakken. De projectbestanden met de extensie .perceel kopieert u naar de projecten-map die u heeft aangemaakt bij het installeren van de software.

De volgende voorbeelden komen aan de orde:

   • Situatie, geeft de uitgangssituatie voor het toepassen van een serie maatregelen. Dit voorbeeld toont ook het enorme effect van een beter doorlatende grondsoort.
    (project VB_SITUATIE)
   • Afgekoppeld, illustreert het effect van het afzagen van hemelwaterafvoeren aan de achterzijde van de woningen op het optreden van wateroverlast in de tuin.
    (project VB_AFGEKOPPELD)
   • Infiltratie(voorziening), toon het effect van de inhoud van een ondergrondse infiltratievoorziening.
    (project VB_INFILTRATIE)
   • Overloop(leiding), illustreert het nut van een overloopleiding bij het voorkomen van wateroverlast in de tuin.
    (project VB_OVERLOOP)
   • Laagteberging tuin, toont het effect van een “eenvoudige” laagte als waterberging in de tuin. Het is een alternatief voor een ondergrondse infiltratievoorziening.
    (project VB_LAAGTEBERGING)
   • Grondsoort, illustreert de werking van een infiltratievoorziening in een meer of minder doorlatende ondergrond.
    (project VB_GRONDSOORT)
   • Benutten, toont de verminderde meeropbrengst bij het toepassen van oplopende grootte benuttingsvoorzieningen.
    (project VB_BENUTTEN)
   • Groenblauw dak, geeft de effecten van variatie in de berging in de drainage- en substraatlaag van een groenblauw dak.
    (project VB_SUBSTRAAT en VB_DRAINAGE)
   • Niet-afwentelen, toont de mate van afwenteling van particulier naar openbaar terrein van een aantal maatregelen.
    (project VB_INFILTRATIE_AFW en VB_LAAGTEBERGING_AFW)
   • Combinatie, laat het effect van een combinatie van maatregelen zien om regenwater op eigen terrein te verwerken. Het functioneren van dit perceel wordt vergeleken voor situaties met verschillende grondsoorten
    (project VB_COMBINATIE)
   • Uitwisselen, laat zien wat er mis gaat in een simulatie als een essentiële uitwisselingsrelaties ontbreken tussen oppervlakken (onderdelen) van een perceel.
    (project VB_UITWISSELEN)
   • Referentieoppervlak, legt uit waarom een eenduidig referentieoppervlak noodzakelijk is bij regenwatervoorzieningen waar het volume wordt aangeduid in mm (neerslag).

Laatste wijziging 2020-01-19