Functioneren

Op de pagina Functioneren kunnen de berekeningen(simulaties) worden uitgevoerd en de resultaten worden geraadpleegd. Deze help-pagina geeft uitleg van de bediening van de software en de achtergronden van de neerslaggegevens.

Functioneren perceel uitgangssituatie

Simulaties worden uitgevoerd via de knoppen [BUIEN SIMULATIE] en  [REEKS SIMULATIE], (linker kolom pagina). De simulaties worden in 1 run uitgevoerd van alle situaties:
– uitgangssituatie,
– maatregelen scenario;
– varianten 1, 2 en 3 (maatregelen).

Met de knop [ANIMATIE] kunt u het verloop van de waterbalans in de tijd volgen via een pop-up pagina. De tijdbalk (slider) onder in het scherm gaat dan lopen van 0 tot en met de simulatieduur. Het tijdstip in een simulatie is weergegeven in het vak rechts naast de slider. De simulatieduur kan worden ingesteld in het scherm uitgangssituatie, venster bovenin.

De staafgrafieken geven de opbouw van het volume van de waterbalans weer met een onderscheid tussen het volume bovengronds geborgen/verdampt en ondergronds geborgen/geïnfiltreerd, boven en onder de doorgetrokken horizontale streep. De kleuren van staven zijn uitgelegd in de legenda rechts van de grafiek.

De animatie kunt u stoppen en starten met de [SPATIEBALK]. Via [ESC] gaat u terug naar de start, het tijdstip 0. Via [TAB] springt u naar de tijdstip van 60 minuten. Voor wateroverlast en water op straat is dat tijdstip vaak het maatgevende moment, omdat de bui ook precies op dat moment is afgelopen. De waterbalans  op een bepaald tijdstip kunt u handmatig instellen, via het vak waarin de voortgang van de minuten is weergegeven, rechts naast de slider.

Set extreme buien
De simulaties van een reeks kunnen wat langer duren. De praktijk leert dat we eerst de resultaten van een simulatie bekijken met de set extreme buien:

   • 20 mm in een uur, een gangbare belasting voor het toetsen van het functioneren van een rioolstelsel. Bij deze bui verwachten we weinig water op straat;
   • 40 mm in een uur, een neerslaghoeveelheid die in Bilt in de afgelopen eeuw 1 keer is gevallen maar die in de afgelopen 10 jaar elders in Nederland fors is overschreden;
   • 60 mm in een uur, een hoeveelheid die volgens de nieuwste statistieken voor het klimaat van 2014 een kans heeft om 1 keer per 100 jaar op te treden op 1 locatie (punt). Volgens radartellingen wordt een hoeveelheid van 60 mm in een uur ruim 70 keer per jaar overschreden, op een km2 ergens in Nederland;
   • 90 mm in een uur, een recordhoeveelheid die in 2011 is geregistreerd in de plaats Herwijnen;
   • 120 mm in een uur, een recordhoeveelheid die volgens radartellingen minimaal x keer per jaar wordt overschreden ergens in Nederland;
   • 150 mm in uur, is een recordhoeveelheid die in 2011 is geregistreerd in de hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen. De kans is niet heel groot dat we een dergelijke gebeurtenis in Nederland snel gaan zien. Toch is het ook niet ondenkbaar omdat 2 jaar geleden in Münster (niet ver over de grens) een bui van 210 mm in 1,5 uur is gevallen.

Bij de keuze voor een beschermingsniveau voor een perceelomgeving is het raadzaam om extra veiligheid aan te houden. Bij een bui met een herhalingstijd van 100 jaar die door klimaatontwikkeling in 60 jaar kan toenemen tot een bui met een herhalingstijd van 10 jaar is de kans dat u die bui 1 of meer keren gaat meemaken bijna 100%.
De toename van extreme neerslaghoeveelheden in de afgelopen 10-15 jaar is fors en de verwachtingen over de effecten van klimaatontwikkeling op deze buien zijn extreem onzeker.

Neerslagreeks De Bilt, periode 1955-1979
De PerceelTool wordt geleverd met de standaard 15 minuten reeks van De Bilt. De reekssimulaties worden default uitgevoerd met het jaar 1966. Dat jaar is gekozen omdat in 1966 een grote variatie aan buien is gevallen.
In de PerceelTool gebruiken we de reeks niet met een statistisch doel maar om het reguliere functioneren van een perceel te simuleren. Het gaat vooral om de simulatie van de waterbalans over een jaar waarin effecten zoals verdamping en infiltratie in de ondergrond veel zwaarder meewegen dan bij de set extreme buien.
De neerslagreekssimulatie is ook relevant om de effectiviteit van een voorziening voor het benutten van regenwater te bepalen. Een animatie van het tijdverloop van de waterbalans is voor de neerslagreeks niet mogelijk in deze versie van de PerceelTool.

Voorbeeld maatregelen:

Bovenstaande pagina geeft aan welke maatregelen zijn gedefinieerd in de relatief eenvoudige uitgangssituatie. De maatregel is in essentie een infiltratievoorziening met een inhoud van 1 m3, waarop we de afvoer van de daken aan de achterzijde van woning en het bijgebouw en het terras hebben aangesloten. Vooral dat aansluiten van die afvoeren moeten we hier niet vergeten, omdat anders de infiltratievoorziening droog blijft staan. Niet alleen in de berekening maar ook in de praktijk.
De inhoud van de infiltratievoorziening wordt hier voor 3 varianten: 2, 5 en 10 m3 berekend.

Vergelijken resultaten simulaties
Simulaties worden altijd uitgevoerd voor alle ingevoerde situaties in één run. In ons voorbeeld gaat het om 5 situaties (scenario’s): de uitgangssituatie, een maatregelenscenario en 3 varianten daarvan.

Het raadplegen van de simulatieresultaten kan vanuit twee verschillende invalshoeken:

   • vergelijken functioneren van een situatie, voor de set buien en eventueel de reeks, (lees meer)
   • vergelijken functioneren van alle situaties, voor een bui of de reeks, (lees meer)

Links naar help-onderwerpen:

Laatste wijziging 2019-09-07