Eindgebruikerslicentie

Versie 1.0, Datum laatst geactualiseerd 10-05-2019

Scope van de licentie
Stichting RIONED verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van de PerceelTool (“u”) een gebruiksrecht voor deze software. Deze licentie is persoonsgebonden en gekoppeld aan het gebruikersaccount waarmee u de licentie heeft geactiveerd. De software mag op een onbeperkt aantal computers worden geïnstalleerd, maar alleen een geautoriseerd gebruiker (of het geautoriseerd aantal gebruikers) mag deze installaties daadwerkelijk gebruiken.

Niet toegestaan is het om:

   • de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
   • de software in kopie te geven aan derden;
   • de software in sub licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
   • wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
   • aanduidingen van Stichting RIONED als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

U mag een reservekopie van de software maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele software.

Intellectuele eigendom
Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Stichting RIONED. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

Gebruikershandleiding
Het gebruik van de software is aangegeven in de gebruikershandleiding, die is te raadplegen via de website https://www.PerceelTool.nl.

Installatie
De PerceelTool software is te downladen via https://www.PerceelTool.nl en kan op 3 manieren op een Windows-PC worden geïnstalleerd:

   • Door installatie als Windows app met het setup.exe bestand;
   • Door installatie via het Windows-installer bestand onder de map program files;
   • Door het uitpakken van het PerceelTool.zip bestand (op een zelf gekozen locatie).

Het gebruik van de software vereist de activatie en authenticatie van uw gebruikersaccount. Soms is het nodig om de virusscanner open te zetten voor het gebruik van PerceelTool.exe en RainTools Engine.exe (in de map engine).

Installatie van de PerceelTool software is ook mogelijk in een Windows omgeving op een Mac. De software wordt getest via de Parallels desktop for Mac.

Gebruikersaccount
Het gebruiksrecht wordt u om niet verstrekt. Een individueel gebruikersaccount kunt u aanvragen bij Stichting RIONED. Uw mailadres wordt hiervoor geregistreerd als gebruikersaccount. Voor groepen van gebruikers kunnen accounts met een geregistreerd domein automatisch worden geregistreerd. Voor die groepengebruikers kan de software direct worden geactiveerd en geautoriseerd.

Bij registratie van uw gebruikersaccount verwerkt Stichting RIONED persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van deze overeenkomst en daarmee verwante doelen zoals het evalueren van het gebruik van de software en het melden van beschikbare updates. Raadpleeg ook de privacyverklaring van Stichting RIONED, die U dient te accepteren bij de activatie van de software.

Updates
Stichting RIONED brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen, het functioneren van de software verbeteren en/of de functionaliteiten van de software uitbreiden.

Wanneer de software automatisch wordt geïnstalleerd als Windows app dan krijgt u bij het opstarten van de software een melding wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn. Dit vereist een actieve internetverbinding. Installatie van een update gebeurt met uw toestemming. De software die wordt geïnstalleerd via een Windows-installer bestand of handmatig wordt uitgepakt uit het PerceelTool.zip bestand geeft een melding van een beschikbare update in het opstartscherm. Raadpleeg voor informatie over de laatste updates regelmatig de website https://www.PerceelTool.nl.

Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

Ondersteuning
Stichting RIONED zal voor het functioneren van de software een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website of per e-mail. Stichting RIONED geeft echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling (kunnen) worden genomen.

Garanties en aansprakelijkheid
De resultaten van simulaties met de software zijn zorgvuldig gecontroleerd. Stichting RIONED kan echter niet garanderen van de software foutloos werkt. Stichting RIONED aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten en onvolkomenheden in de resultaten van berekeningen met de software.

Stichting RIONED garandeert dat:

   • dat de PerceelTool software grotendeels werkt zoals omschreven in de documentatie;
   • dat de PerceelTool software geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat;
   • dat de PerceelTool software geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software; zich in te spannen om gemelde gebreken aan de software zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een work around hiervoor uit te brengen (Stichting RIONED mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.

In geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Stichting RIONED jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de PerceelTool-software.
Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Stichting RIONED. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de software en blijft dan een jaar van kracht. Tenzij uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de licentie wordt opgezegd, wordt deze verlengd met steeds een jaar.

Overige bepalingen
Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stichting RIONED gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Stichting RIONED mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op PerceelTool van haar overneemt. 

Inhoud opgesteld door bureau Stichting RIONED

Laatste wijziging 2019-09-06