Grondsoort

Dit voorbeeld illustreert de werking van een infiltratievoorziening in een meer of minder doorlatende ondergrond.

Project (VB_GRONDSOORT)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Situatie

In alle situaties (ook de uitgangssituatie) rekenen we met een infiltratievoorziening van 3 m3, met als aangesloten oppervlakken: de daken aan de achterzijde van de woning en het terras. In alle situaties is ook een overloopleiding van terras naar straat aanwezig, zonder terugslagklep.

Grondsoorten (maatregelen)

Voor de verschillende grondsoorten rekenen met klei, zandig veen, fijn zand, zand en grof zand.

Infiltratie in fijn zand, 90 mm in een uur.

De doorsnede animatie met een ondergrond van fijn zand (variant 1) laat zien dat in deze situatie het wateroverlast niveau (rode zone) niet wordt bereikt. In deze doorsnede is ook te zien dat het instroomniveau van de overloopleiding 5 cm hoger is gelegd dan het maaiveldniveau van het terras. Op deze manier voert er minder water af van het particulier naar het openbare terrein. Andersom moet ook het water op straat hoger staan voordat het van de straat naar het terras kan stromen.

Waterbalans: 90 mm in een uur, varianten grondsoorten.

De vergelijking van de 5 varianten bij een bui van 90 mm in een uur laat zien dat de bui bij een grondsoort met grotere doorlatendheid eerder is verwerkt. Bij zand infiltreert er veel meer regenwater in de ondergrond dan bij klei en zandig veen. Minder infiltratie betekent dan ook meer afvoer van regenwater naar en via het rioolstelsel naar het oppervlaktewater en in mindere mate naar de RWZI.

Waterbalans: 120 mm in uur, varianten grondsoorten.

In de waterbalans animatie met een bui van 120 mm in een uur is er in alle situaties sprake van wateroverlast. In deze animatie is het scherm in hoogte opgerekt en zijn de details van de waterbalans beter te volgen, ook omdat het een zwaardere bui is. Duidelijk is dat het geborgen volume, boven- of ondergronds geleidelijk over gaat in geïnfiltreerd volume. Uitleg van de legenda kleuren vindt u ook via deze link.
Bij de ondergrond van klei en zandig veen loopt de ondergrondse berging in de infiltratievoorziening ook zeer traag leeg.

Vervolg
Het benutten van regenwater heeft niet alleen effect op de jaarlijkse afvoer van regenwater naar het rioolstelsel, maar kan ook effect hebben op het verwerken van regenwater tijdens zware buien als de berging in de regenwatertank voldoende beschikbaar is. Dit wordt behandeld in het voorbeeld VB_BENUTTEN.

Volgende voorbeelden zijn:

Laatste wijziging 2020-01-19